Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w SOSW nr 1
Pracownie w SOSW 1

Typy szkół w naszym Ośrodku:

dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
dla młodzieży afazją, dla młodzieży dysfunkcją słuchu


– z rozszerzonym językiem polskim, geografią i biologią
– młodzież rozpoczyna naukę po szkole podstawowej, przygotowuje się do egzaminu maturalnego,
– możliwość kontynuacji nauki w Szkole Policealnej


dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
afazją, dysfunkcją słuchu


– technik grafiki i poligrafii cyfrowej
– technik informatyk
– technik żywienia i usług gastronomicznych


– na koniec nauki uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– dla chętnych również egzamin maturalny


dla młodzieży słyszącej o obniżonej normie intelektualnej
młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej


– kucharz
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
– ogrodnik
– fryzjer
– krawiec
– stolarz
– pracownik pomocniczy mechanika samochodowego


dla absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia

– technik usług fryzjerskich
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik inżynierii sanitarnych


dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
dla młodzieży z afazją, dysfunkcją słuchu, młodzieży niesłyszącej


– technik florysta
nauka trwa 1 rok