Patron ośrodka

"Powiedz dziecku, że jest dobre,
że umie, że potrafi."

Janusz Korczak

ur. 22.07.1878  - zm. 5. 07.1942

Jest piękny wyraz polski: wychować, chować.  Niemieckie: erzeichen – ciągnąć – wlec, wyciągać.  Chować to chronić, obronić, osłaniać, zabezpieczyć przed chłodem, poniewierką, cierpieniem.
Narażona na najazdy i zabory Polska chowała dzieci, by z pokolenia w pokolenie przekazywać je nowym czasom, nowej treści życia.
Ten proces trwa
J. Korczak: O ratunek dla dzieci, Nasz Przegląd nr 362/1937.

2 października 2009 roku to ważny dzień w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1.

W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka naszej placówce i przekazanie nowego sztandaru.

Choć tak naprawdę zaszczytne imię Janusza Korczaka ośrodek nosi już od dnia 15kwietnia 2009 roku, kiedy to Rada Miejska w Łodzi podjęta stosowną, uchwałę.

Społeczność ośrodka spośród wielu kandydatów wybrała właśnie osobę J. Korczaka na patrona placówki i symbol dobrej pedagogicznej pracy. Swoim życiem, pracą i zachowaniem w najtrudniejszych sytuacjach, Janusz Korczak pokazał co w życiu jest najważniejsze.

Był człowiekiem ponad podziałami, wyznaniami, układami politycznymi. Ukochał dzieci, z nimi dzielił los i dla nich poświęcił życie.

Z pewnością w pełni zasłużył sobie na to, aby być patronem placówki, która wychowuje i kształtuje charaktery.

To Janusz Korczak pochylał się nad losem każdego dziecka, niósł pomoc w każdej chwili, był prekursorem metod wychowawczych stosowanych do dziś.

My, nauczyciele i wychowawcy pragniemy być jego godnymi naśladowcami. Chcemy, aby praca w naszym ośrodku, nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oparte były na wzajemnym szacunku, tolerancji i zaufaniu.Niech najlepszym mottem naszej pracy będą słowa Janusza Korczaka -„nie ma dziecka, jest człowiek”.

Agnieszka Szymańska
Dyrektor Ośrodka