Technikum

dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
afazją, dysfunkcją słuchu


– technik grafiki i poligrafii cyfrowej
– technik informatyk
– technik żywienia i usług gastronomicznych


– na koniec nauki uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– dla chętnych również egzamin maturalny