RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów w szkole w celach promocyjnych szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w naszej placówce, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przetwarzanych w SOSW nr 1 w Łodzi jest: Dyrektor  SOSW nr 1.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu z tego tytułu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Januszem Brzozowskim za pomocą adresu sosw1@inspektor-rodo.com.pl.
  3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
  3. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
    1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;