Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Łodzi

Strona internetowa: http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl
Data publikacji strony internetowej: 2005-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2019-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa częściowo zgodna z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– niektóre elementy strony/treści mogą być niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe strony – z uwagi na zastosowanie bezpłatnego rozwiązania, szablonu, na którym został zbudowany

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia 

2020-03-31

Metoda oceny dostępności cyfrowej:

deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

osoba do kontaktu: Agnieszka Szymańska
e-mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
nr telefonu: 42 684 51 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura skargowo-wnioskowa          

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu powyższych możliwość można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek SOSW Nr 1 w Łodzi jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście główne bez schodów, na wysokości podłoża. Drzwi dostosowane szerokością do wózka inwalidzkiego, otwierane  ręcznie. Za  pierwszymi drzwiami na wprost znajdują się następne ( w odległości ok 3 m.) otwierane przez woźną (elektrozamek), dzwonek do drzwi umieszczony jest na wysokości ok. 1,5 m po lewej stronie. Korytarze bez stopni, transport na 1 piętro odbywa się za pomocą schodołaza. Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie na terenie placówki nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Zostanie to zrealizowane do końca czerwca 2022 r.
W przypadku uczniów niesłyszących i innych osób niesłyszących komunikacja odbywa się za pomocą języka migowego- wszyscy nauczyciele posługują się językiem migowym. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

-brak